f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 01/07/2565 85,410.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงหนองคาย วัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ 01/07/2565 95,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อหิน จำนวน ๔ รายการ 01/07/2565 86,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ จำนวน ๑,๐๐๐ ลิตร 01/07/2565 45,530.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารเอนกประสงค์ หน่วยบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย - ลาว (ฝ่ายไทย) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0700 ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ที่ กม.506+250 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/06/2565 422,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงหนองคาย วัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ 23/06/2565 94,480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างเหมาทำการซ่อมไฟสัญญาณจราจร บริเวณทางหลวงหมายเลข ๒ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอนน้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ที่ กม.๔๙๖ + ๕๐๐ บริเวณหนองสองห้อง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/06/2565 6,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างเหมาทำการ งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.๑๐๙+๐๓๕ - กม.๑๑๒+๐๐๐ ระยะดำเนินการ ๒.๙๖๕ กม. ปริมาณ ๑ แห่ง (๑,๒๕๔ SQ.M.) 20/06/2565 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างเหมาทำการ ผลิตและติดตั้ง งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๓๓+๐๐๐ เป็นช่วงๆ ปริมาณ ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๘๖.๖๑ ตร.ม.) 20/06/2565 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๘,๐๐๐ ลิตร 21/06/2565 282,223.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.๑๐๙+๐๓๕ - กม.๑๑๒+๐๐๐ ระยะดำเนินการ ๒.๙๖๕ กม. ปริมาณ ๑ แห่ง (๑,๒๕๔ SQ.M.) 20/06/2565 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๓๓+๐๐๐ เป็นช่วงๆ ปริมาณ ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๘๖.๖๑ ตร.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2565 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 16/06/2565 99,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อหลอดโซเดียม ๒๕๐ W มอก.๑๙๕๕-๒๕๕๑ จำนวน ๘๐ หลอด 15/06/2565 96,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อหิน จำนวน ๓ รายการ 15/06/2565 57,220.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,187 รายการ