f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
ประวัติความเป็นมา
ลงวันที่ 28/01/2562

แขวงทางหลวงหนองคาย
สำนักทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)


ประวัติความเป็นมา

ได้ถูกจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2498 โดยรับโอนสายทางมาจากแขวงการทางอุดรธานีสำนักงานแขวงฯ เดิมตั้งอยู่ตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย บนทางหลวงหมายเลข 212 ด้านซ้ายทาง ตอนสี่แยกเข้าหนองคาย - ต่อเขตแขวงการทางหนองคายที่ 2(บึงกาฬ) ในพื้นที่ 17 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินของราชพัสดุ เดิมสถานที่คับแคบน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนทุกปีและมีบ้านพักอาศัยของข้าราชการหนาแน่น ในวันที่ 13 ตุลาคม 2540จึงได้ย้ายสำนักงานแขวงฯ มาอยู่ที่ปัจจุบัน ตำบลมีชัยอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย บนทางหลวงหมายเลข 211 ตอนสี่แยก รสพ.- อ.ท่าบ่อ ระหว่าง กม.3+292 - กม.3+371 ในพื้นที่ 9 ไร่ 18 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินสงวนของกรมทางหลวง บริเวณแขวง เดิมยัง มีหน่วยงาน งานปรับซ่อม หน่วยงานจราจรสงเคราะห์ โรงเก็บพัสดุ คลังน้ำมัน และบ้านพักอาศัยของเจ้าหน้าที่แขวง ฯ

วิสัยทัศน์ (Vision)
องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง

พันธกิจ (Mission)
มุ่งเน้นบำรุงทางอย่างดีมีคุณภาพบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อบริการให้ความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยต่อผู้ใช้ทาง

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งนายช่างแขวงการทางหนองคาย

1. นายบุญช่วย สู่พานิช 2498 - 2503
2. นายวิศัพดิ์ จันทร์วิทย์ 2503 - 2505
3. นายทวี นพรัตน์ 2505 - 2523
4. นายสุคนธ์ สุวัฒนวิโรจน์ 2513 - 2517
5. นายวิจารณ์ ด่านวิวัฒน์ 2517 - 2520
6. นายบุญเลิศ นาคะศิริ 2520 - 2524
7. นายยืน พึ่งตน 2524 - 2528
8. นายจารึก อนุพงษ์ 2528 - 2536
9. นายสุวิทย์ วัฒน์สุขชัย 2536 - 2539
10. นายเสกศักดิ์ วัฒน์สุขชัย 2539 - 2540
11. นายชาคร รัชตเทวินทร์ 2540 - 2541
12. นายสุรนันท์ เชื้อถือ 2541 - 2543
13. นายดิลก มีกุญชร 2543 - 2545
14. นายจิตรพงส์ กฤตยเรื่องโรจน์ 2545 - 2547
15. นายประมวล สุวรรณา 2547 - 2548

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแขวงการทางหนองคาย

1. นายประมวล สุวรรณา 2548 - 2549
2. นายชวน วีระเดช 2549 - 2553
3. นายพัลลภ จันทร์งามปภากูล 2553 - 2558

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย

1. นายพัลลภ จันทร์งามปภากูล 2558 - 2559
2. นายชิดชัย ศรีดามา 2559 - 2563
3. นายทวีศักดิ์  เจียมรัตโนภาส  2563 - 2567

4. นายแสงทอง พาแก้ว 2567 - ปัจจุบัน

 


'