f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต ลานจอดรถและระบบระบายน้ำ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ริมทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย–สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ที่ กม.506+250 LT. ระยะทางดำเนินการ 0.130 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/11/2562 11/11/2562 คค 06023/สพ.1/-/2562 แขวงทางหลวงหนองคาย
2 งานจ้างเหมาปรับระดับผิวจราจรบริเวณด่านพรมแดน สะพานมิตรภาพไทย/ลาว (หนองคาย - เวียงจันทน์) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย-สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.508+726-กม.509+000 LT.ระยะทางดำเนินการ 0.274 กม. ปริมาณงาน 2,822 ตร.ม. 07/11/2562 07/11/2562 E คค 069023/สพ.1/1/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
3 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางหลวงเส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ งานท่ออุโมงค์ ค.ส.ล. (BOX CULVERT) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย(ไทย/ลาว) ที่ กม.497+025 ระยะทางดำเนินการ 0.077 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (77 M.) 11/11/2562 11/11/2562 - แขวงทางหลวงหนองคาย
4 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางหลวงเส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.45+800 - กม.47+570 (RT.) ระยะทางดำเนินการ 1.770 กม. 11/11/2562 11/11/2562 - แขวงทางหลวงหนองคาย
5 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางหลวงเส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ งานท่ออุโมงค์ ค.ส.ล.(BOX CULVERT) ทางหลวงหมายเลข 211 CS. 0101 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ที่ กม.0+850 ระยะทางดำเนินการ 0.27 กม. 11/11/2562 11/11/2562 - แขวงทางหลวงหนองคาย
6 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ระหว่าง กม.24+633 - กม.25+000 ระยะทางดำเนินการ 0.367 กม. ปริมาณงาน 0.367 กม. (11,168 SQ.M.) ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน 20/06/2562 20/06/2562 E คค06023/พ.5.1/26/2562 แขวงทางหลวงหนองคาย
7 งานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 125 KVA พร้อมติดตั้ง สะพานมิตรภาพ (หนองคาย - เวียงจันทน์) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ที่ กม.509+113 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน 27/05/2562 27/05/2562 คค 06023/สพ.1/2/2562 แขวงทางหลวงหนองคาย
8 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย(เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.496+961 – กม.500+859 (CL.) เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 3.898 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (142 EACH) 25/04/2562 25/04/2562 E คค 06023/พ.5.1/24/2562 แขวงทางหลวงหนองคาย
9 งานจ้างเหมา ทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.488+360 – กม.489+275 (CL.) เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 0.915 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (38 EACH) 25/04/2562 25/04/2562 E คค 06023/พ.5.1/23/2562 แขวงทางหลวงหนองคาย
10 งานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ทางหลวงในความควบคุมของแขวงทางหลวงหนองคาย ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,116 ต้น) 25/02/2562 25/02/2562 E คค 06023/พ.5.1/22/2562 แขวงทางหลวงหนองคาย
11 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 233 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน การเคหะแห่งชาติ - หนองคาย ระหว่าง กม.3+536 - กม.5+510 LT. ระยะทางดำเนินการ 1.974 กม. ปริมาณงาน 28,628 ตร.ม. 18/12/2561 18/12/2561 Eคค06023/พ.5.1/21/2561 แขวงทางหลวงหนองคาย
12 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวสแตนเลสกันตก ริมทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวย ระหว่าง กม.1+882 - กม.2+225 ระยะทางดำเนินการ 0.362 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (362 เมตร) ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน 17/12/2561 17/12/2561 Eคค06023/พ.5.1/20/2562 แขวงทางหลวงหนองคาย
แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 รายการ