f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ยางแอสฟัลต์อิมัลชั่น บรรจุ Drum จำนวน ๗๒ ถัง 18/01/2566 646/60/52 แขวงทางหลวงหนองคาย
2 จ้างเหมางานก่อสร้างงานขยายเขตไฟฟ้า ที่หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหนองคาย ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอนน้ำสวยสะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ที่ กม.๔๙๘+๗๒๘ RT. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2566 646/-/66/50 แขวงทางหลวงหนองคาย
3 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง บริเวณทางหลวงในสังกัดแขวงทางหลวงหนองคาย จำนวน ๕ สายทาง ปริมาณงาน ๑,๐๙๘,๕๐๐ ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2566 646/-/66/46 แขวงทางหลวงหนองคาย
4 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคด้านการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0700 ตอน น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย(เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.506+900 - กม.507+900 LT. 13/12/2565 E คค 06023/พ.5.1/25/2566 แขวงทางหลวงหนองคาย
5 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง และการท่อเที่ยว ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุม 0101 ตอน โพนพิสัย - โนนต้อง ระหว่าง กม.0+500 - กม.3+400 13/12/2565 E คค 06023/พ.5.1/24/2566 แขวงทางหลวงหนองคาย
6 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง และการท่อเที่ยว กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.64+090 กม.66+325 13/12/2565 E คค 06023/พ.5.1/23/2566 แขวงทางหลวงหนองคาย
7 จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองคาย - ปากสวย ระหว่าง กม.2+500 - กม.29+450 LT.,RT. เป็นช่วงๆ 07/12/2565 E คค 06023/พ.5.1/22/2566 แขวงทางหลวงหนองคาย
8 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0103 ตอน น้ำเป - ห้วยก้านเหลือง ตอน 3 ระหว่าง กม.84+850 - กม.87+524 ระยะดำเนินการ 2.674 กม. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,946 อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2565 646/-/66/29 แขวงทางหลวงหนองคาย
9 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2565 646/45/66/34 แขวงทางหลวงหนองคาย
10 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0103 ตอน น้ำเป ห้วยก้านเหลือง ตอน 3 ระหว่าง กม.84+850 - กม.87+524 ระยะดำเนินการ 2.674 กม. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,946 อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2565 646/60/66/29 แขวงทางหลวงหนองคาย
11 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 242 ตอน หนองบัว – ท่าบ่อ ระหว่าง กม.20+144 – กม.20+745 25/11/2565 E คค 06023/พ.5.1/21/2566 แขวงทางหลวงหนองคาย
12 ซื้อยางแอสฟัลต์อิมัลชั่น บรรจุถัง (DRUM) จำนวน ๗๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2565 646/60/66/27 แขวงทางหลวงหนองคาย
13 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2565 646/60/24 แขวงทางหลวงหนองคาย
14 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2267 ตอน โนนต้อง – โซ่พิสัย ระหว่าง กม.39+650 – กม.40+4 22/11/2565 คค 06023/พ.5.1/20/2566 แขวงทางหลวงหนองคาย
15 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.70+175 – กม.71+365 RT. 22/11/2565 คค 06023/พ.5.1/19/2566 แขวงทางหลวงหนองคาย
แสดง 1 ถึง 15 จาก 272 รายการ