f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
วันนี้ (19 ตุลาคม 2563) เวลา 10.00 น. นายทวีศักดิ์ เจียมรัตโนภาส ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย ประธานฝ่ายไทย และ นายทองพูน สุนทะวง รองหัวหน้าขัวลาว ประธานฝ่ายลาว ประชุมปรึกษา หารือ โครงการจ้างเหมา รื้อเปลี่ยน จัดหา และติดตั้ง Expansion joint ตอม่อตับที่ 8 ฝ่ายไทย และ ตอม่อตับที่ 15 เพื่อให้ผู้รับจ้างได้ทราบและปฏิบัติ
ลงวันที่ 19/10/2563

วันนี้ (19 ตุลาคม 2563) เวลา 10.00 น. นายทวีศักดิ์ เจียมรัตโนภาส ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย ประธานฝ่ายไทย และ นายทองพูน สุนทะวง รองหัวหน้าขัวลาว ประธานฝ่ายลาว ประชุมปรึกษา หารือ โครงการจ้างเหมา รื้อเปลี่ยน จัดหา และติดตั้ง Expansion joint ตอม่อตับที่ 8 ฝ่ายไทย และ ตอม่อตับที่ 15 เพื่อให้ผู้รับจ้างได้ทราบและปฏิบัติ โดยประธานฯ ฝ่ายไทย มอบหมายให้ผู้รับจ้างนำเสนอรายละเอียด..รูปแบบการก่อสร้าง เพื่อ เป็นการหาขอสรุปเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างที่ทำการก่อสร้าง ในการประชุมครั้งนี้ได้มีหน่วยงาน ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย , ด่านศุลกากร ตัวแทน ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมและได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ให้ที่ประชุมทราบ เพื่อให้ผู้รับจ้าง ทราบ และเป็นแนวทางการปฏิบัติในระหว่างทำการก่อสร้าง เมื่อปิดการประชุม นายทวีศักดิ์ เจียมรัตโนภาส ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงคาย ได้มอบกระเช้า ให้กับ นายทองพูน สุนทะวง รองหัวหน้าขัวลาว และคณะ เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรหนองคาย


'