f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารประชุมเอนกประสงค์ หน่วยบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพ (ฝ่ายไทย) นายทวีศักดิ์ เจียมรัตโนภาส ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย เป็นประธานฯ จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านการเวนคืนที่ดินอยู่ในพื้นที่การก่อสร้างโครงการก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านทิศตะวันออก)
ลงวันที่ 08/10/2563

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารประชุมเอนกประสงค์ หน่วยบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพ (ฝ่ายไทย) นายทวีศักดิ์ เจียมรัตโนภาส ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย เป็นประธานฯ
จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านการเวนคืนที่ดินอยู่ในพื้นที่การก่อสร้างโครงการก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านทิศตะวันออก) โดยมี ตัวแทนจากโครงการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน นายช่างโครงการฯ , นักวิชาการจัดหาที่ดินฯ เป็นฝ่ายรายงานความก้าวหน้า โดยมีฝ่ายนายช่างโครงการ, และบริษัทผู้รับจ้าง นายวิโรจน์ ล้อมวงษ์ นายช่างโครงการ (ตอน 1) นายสังคม ปิ่นทองน้อย นายช่างโครงการ (ตอน 2) นายวัฒนา แก้วนามชัย นายช่างโครงการ (ตอน 3) พร้อมด้วย ผู้ช่วยนายช่างโครงการ ร่วมในการประชุมเพื่อทราบข้อมูลการเวนคืน ปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการก่อสร้าง ต่อไป


'